Algemene Voorwaarden De Lijn Hondenschool – versie Maart 2023

De Lijn V.O.F. is gevestigd te ’s-Hertogenbosch (postadres: Parcivalring 102, 5221 LP ’s-Hertogenbosch) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 75564459. Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen De Lijn Hondenschool en klant, gelden de onderstaande Algemene Voorwaarden.  Dit schept duidelijkheid wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

  1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Lijn: De Lijn Hondenschool die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Klant: de hondeneigenaar/begeleider die De Lijn wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en/of training van zijn/haar hond(en) en/of de hondeneigenaar /begeleider die gedragsbegeleiding wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en), en/of die een aangeboden dienst wenst af te nemen.

1.3 Dienst: door De Lijn aangeboden cursus, gedragsbegeleiding, privéles, activiteit, wandeling of service.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij De Lijn zich jegens haar cursist/klant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden dienst en de cursist/klant tot betaling van deze dienst.

 

  1. Aansprakelijkheid

 2.1 De cursist/klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken. Deelname aan de cursus/dienst en/of service is geheel voor eigen risico.

2.2 De cursist/klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/klant , door de klant meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van De Lijn, haar medewerkers en de locatie waar de wandeling/cursus/dienst plaatsvindt.

2.3 De Lijn is niet aansprakelijk voor welke schade /letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus/wandeling/dienst georganiseerd door De Lijn.

2.4 Indien de cursist/klant zijn/haar hond onder toezicht brengt van De Lijn, is en blijft de eigenaar van deze hond aansprakelijk voor eventuele door deze hond toegebrachte schade aan personen, andere honden of goederen van derden. Uiteraard zal De Lijn er alles aan doen om dit te voorkomen. De cursist/klant dient zich te realiseren dat als er toch iets mocht gebeuren, hij/zij volledig aansprakelijk is voor zijn/haar eigen hond.

2.5 De Lijn adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering op te geven.

2.6 De cursist/klant, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de dienst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door (de medewerkers) van De Lijn van voortzetting van de cursus/wandeling/dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist/klant.

2.7 Daar wij werken met dieren en mensen kunnen wij geen 100% garantie geven op het resultaat. Een goed resultaat is mede afhankelijk van de inzet van cursist/klant en niet alleen ten tijde van de cursus/wandeling/dienst.

 

  1. Deelname

3.1 Bij deelname aan een cursus, dienst of activiteit van De Lijn op de locatie van De Lijn dient de hond de inentingen te hebben gehad die voor de leeftijd van de hond gelden inclusief kennelhoest. Wij vertrouwen erop dat u die inentingen tijdig herhaalt. Wij kunnen u vragen om het inentingsboekje van betreffende hond mee te nemen tijdens de les. Blijkt uw hond onvoldoende ingeënt te zijn dan kan u de les of activiteit geweigerd worden.

3.2 De cursist/klant meldt zich aan door te reageren op het aanbod van De Lijn. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet geschieden.

3.3 De cursist/klant ontvangt bij reservering via onze webshop na betaling een bevestiging dat een plek binnen de aangevraagde groepscursus is gereserveerd.

3.4 Bij aanvraag van privélessen en consulten ontvangt cursist/klant na aanmelding bericht of en zo ja, wanneer het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist/klant in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.

3.5 De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist/klant dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het overeengekomen tarief voor betreffende aangeboden dienst. Deze zal bevestigd worden door middel van een factuur (schriftelijk of per e-mail).

3.6 Kinderen jonger dan 16 jaar mogen niet deelnemen aan de cursussen. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen altijd onder supervisie te staan van hun ouders of verzorgers. Uitzonderingen worden gemaakt binnen de cursus Kind & Hond samen of in overleg met en na toestemming van De Lijn.

3.7 Afmelding voor een les, activiteit, consult en/of dienst van De Lijn door cursist/klant, dient uiterlijk 24 uur van te voren gemeld te worden. De afspraak komt dan zonder verdere kosten te vervallen. Afmelding binnen 24 uur komt voor rekening van de cursist/klant en zal gewoon gefactureerd worden. NB cursisten die zich afmelden hebben geen recht op restitutie van het cursusgeld, ook niet als dat binnen 24 uur voorafgaand aan de activiteit geschiedt..

 

  1. Betaling

4.1 De cursist/klant voldoet het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen cursus/dienst door middel van een van onderstaande mogelijkheden:

4.2 Bij reservering in de webshop met Ideal/creditcard.

4.3 Na ontvangst van de door De Lijn opgestelde factuur (aanlevering via e-mail door factuursturen.nl) overmaken van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn op de factuur, van de dienst naar ING IBAN NL02INGB0004534443 t.n.v. De Lijn te ’s-Hertogenbosch, o.v.v. naam cursist, naam hond en type dienst.

4.4 Contante betaling van de betreffende dienst. Bij cursus of gedragsbegeleiding wordt het volledig verschuldigde bedrag voldaan tijdens de eerste les van de cursus of eerste consult (intake) gedragsbegeleiding. Privéles of andere activiteiten worden contant betaald per keer op de dag van de activiteit.

 

  1. Afmelden (gedeeltelijke) cursus

5.1 Mocht de cursist/klant een les van de cursus niet kunnen bijwonen dan dient deze direct afgemeld te worden bij De Lijn en bij voorkeur via de Whatsapp-groep van de cursus of direct bij betreffende instructeur.

5.2 Mocht de cursist/klant de aanmelding voor deelname aan een cursus willen annuleren, dan gelden hiervoor onze herroepingsvoorwaarden. Zie punt 6 herroepingsvoorwaarden. Ons herroepingsformulier is te vinden op onze website de-lijn.com (in de footer).

5.3 Indien een hond, waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt dan wordt er door de cursist/klant voorafgaand aan de dienst contact opgenomen met De Lijn. Deze zal beslissen of deelname mogelijk is.

5.4 Restitutie van gemiste lessen vindt niet plaats bij afmelding door de cursist/klant. Dit geldt ook bij ziekte of vakantie van de cursist/klant dan wel loopsheid of ziekte van de hond.

5.5 Mocht de cursist/klant aangeven eerder te stoppen met de cursus om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.

5.6 Bij hoge uitzondering en alleen in overleg met De Lijn kan van artikel 5.4 en 5.5 worden afgeweken.

5.7 Indien de instructeur/gedragsbegeleider niet in staat is om de les te geven wordt de les/het consult verplaatst naar een ander moment, tenzij vervanging door een andere instructeur /gedragsbegeleider mogelijk is.

5.8 Voor sommige diensten/activiteiten kan een minimaal of maximaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen, of te veel aanmeldingen, heeft De Lijn het recht de dienst of activiteit te annuleren. Indien u reeds betaald heeft is De Lijn verplicht u dit bedrag zo spoedig mogelijk terug te betalen.

5.9 Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft De Lijn het recht de toegang tot de les voor cursist/klant en hond te ontzeggen.

5.10 De Lijn behoudt zich het recht voor om tijdens deelname aan een groepscursus, voor de duur van de gehele cursus, de deelname te stoppen indien blijkt dat de hond en/of de eigenaar niet gebaat zijn bij een groepscursus. In overleg met De Lijn zal er een alternatief geboden worden.

5.11 De Lijn behoudt zich het recht voor de startdatum of -tijd van een cursus aan te passen. De cursist/klant zal hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gebracht worden gebracht. Indien deze startdatum of -tijd niet geschikt is voor cursist/klant zal ze samen met De Lijn een alternatief afstemmen.

 

  1. Herroepingsvoorwaarden

6.1 Aanmelden:
Je kunt je aanmelden door de gewenste cursus te reserveren. Deze reservering is definitief zodra wij de betaling hebben ontvangen. Voor aanvang van de cursus ontvang je van ons een Uitnodiging.

6.2 Levering dienst:
Onze dienst begint op de startdatum die vermeld stond bij de door jou geselecteerde cursus.

6.3 Betaling:
Omdat wij graag onze aandacht willen houden op zaken die er toe doen, baas & hond begeleiden, hebben wij ervoor gekozen om betalingen alleen via Ideal te laten verlopen. Na jouw betaling ben je ingeschreven op de aangevraagde cursus. Jouw plek is definitief!

6.4 Wil jij deelname aan de cursus annuleren?
* Bij 1 maand of eerder voor aanvang van de cursus: 100% restitutie
* Bij 3 weken of eerder voor aanvang van de cursus: 50% restitutie
* Bij 2 weken of later voor aanvang van de cursus: geen restitutie mogelijk.
* Mocht de cursus om welke reden dan ook geannuleerd worden door De Lijn, dan zal er op korte termijn een nieuwe startdatum bekend gemaakt worden. Mocht ook die niet mogelijk zijn, dan krijgen alle deelnemers het geld gerestitueerd.

6.5 Beschikbare plekken:
Het aantal plekken per cursus is beperkt. Zodra het maximaal aantal deelnemers is bereikt kun je:
* Aanmelden op de volgende cursusdatum (zichtbaar bij betreffende cursus)
* Wachten op een volgende ingeplande cursus
* Jezelf op een wachtlijst laten plaatsen voor de huidige cursus. Mocht iemand annuleren, dan maak je alsnog kans op deelname. Vraag dit aan via ons contactformulier op onze website de-lijn.com

 

  1. Gedragsbegeleiding

7.1 Een cursist/klant kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de gedragsbegeleider/gedragsdeskundige door middel van gedragsbegeleiding of privéles.

7.2 Het verkregen advies is gebaseerd op de gevolgde opleiding tot gedragstherapeut voor honden, bijscholing en uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragsbegeleider/deskundige.

7.3 Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragsbegeleider/deskundige. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. De trainingen/begeleidingen geschieden op eigen risico van de cursist/klant.

7.4 De gedragsbegeleider/deskundige kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden: het resultaat is mede afhankelijk van de inzet van cursist/klant.

7.5 De gedragsbegeleider/deskundige behoudt zich het recht voor een cursist/klant te weigeren wanneer een cursist/klant weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

 

  1. Overige

8.1 Indien de bovenstaande Algemene Voorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens De Lijn gegeven, te worden opgevolgd.

8.2 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van De Lijn op internet of andere publicaties binden De Lijn niet.

8.3 Op overeenkomsten gesloten met De Lijn is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

8.4 De Lijn behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden cursisten/klanten hiervan op de hoogte gesteld.

8.5 De Lijn behoudt zich het recht de cursist/klant te weigeren als deze niet naar de aanwijzingen van de instructeur of gedragsbegeleider/deskundige luistert, zichzelf, de hond of anderen in gevaar brengt. Restitutie van het in rekening gebracht bedrag is in dit geval niet mogelijk.

8.6 Indien door onvoorziene omstandigheden een cursus of dienst niet op de afgesproken datum en tijd kan plaatsvinden zal De Lijn een passend alternatief aanbieden.